COVID-gyan

ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ କୋଭିଢ-୧୯ ପ୍ରକୋପ ର ଜବାବରେ ସଂସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ହବ୍ ଭାବରେ କାମ କରେ | ଏହି ସଂସାଧନ ଗୁଡିକ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ସମର୍ଥିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ ଅଛି| ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୋଗ ଏବଂ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

ଆଜି ର ଶିକ୍ଷା

ଆଜି ର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା

 

ଛବି ଦେଖି ଶିଖନ୍ତୁ

 

ଏଇଠି ପଢନ୍ତୁ (ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡିକ)

 

ଭିଡିଓ / ୱେଵିନାର୍

 

ଅଡିଓ / ପଡ଼୍ କାଷ୍ଟ୍