Media Mentions: அகில நிறுென க ோவிடகியோன இணையதளம சதோட ம

நோள: 03 - 04 - 2020 

சநரு டியோன இததருைததில 

இநத COVID-19 ததொறறுநநொய நிகழவது இதுநவ முதன முறற. இதுவறை தகொநைொனொ றவைஸொல பொதிககபபடநடொைின எணணிகறக பல லடசஙகறை கடநதுவிடடது. பைிநசொதறன தசயயபபடொத பொதிககபபடநடொைின எணணிகறக இறதவிட இனனும அதிகமொக இருககும எனபதில சநநதகமிலறல. இநத நபைழிறவ எதிைதகொைவதில மருததுவைகை, தசவிலியைகை மறறும சுகொதொைததுறறறயச சொைநத அறனவரும முனனணி வீைைகைொக திகழகிறொைகை. பினனணியில விஞஞொனிகளும, தபொறியியல வலலுனைகளும இநத ததொறறுநநொயின தனறம, பைவும வழிகை, மூலககொைணம, நநொறய எதிைதது நபொைொட நூதன வழிமுறறகை, சமூகததில தனிததிருததல நபொனற பல வழிமுறறகை பறறி ஆைொயநது வருகினறனை. 

க ோவிடகியோன எனறோல எனன? 

உலகின எலலொ மூறலகைிலிருநதும இநநநொறய பறறி பைவி உைை தசயதிகைிலிருநது நமபகமொன தசயதிகறை பிைிததறிவது ஒரு சவொலொக இருககிறது. இசசவொறல சமொைிககநவ பல நிறுவனஙகைின கூடடு முயறசிநயொடு பனதமொழி அறிவியல ததொடைபு தைமொக நகொவிடகியொன உருவொககபபடடது. இமமுயறசிககு விததிடடவைகை டொடொ இனஸடிடியூட ஆப பணடதமணடல ைிதசைச (TIFR), தி இநதியன இனஸடிடியூட ஆப சயினஸ (IISC) மறறும தி டொடொ தமநமொைியல தசனடை (TMC). நமலும இமமுயறசியில விஞொண பிைசொை, இநதியொ பநயொசயினஸ, மறறும தி தபஙகளூரு பநயொசயினஸ கிைஸடடை (BLiSC - இதில NCBS -TIFR , Instem மறறும C -CAMP உைைடஙகும) நபொனற நிறுவனஙகளும ஈடுபடடுைைன. இமமுயறசசியின விறைவொக ததொடஙகபபடடதுதொன நகொவிடகியொன இறணயதைம : https://covid-gyan.in (https://covid-gyan.in

 

க ோவிடகியோன குறிதது விஞஞோனி ள ருதது 

நகொவிடகியொன ஒருஙகிறணபபொைை நபைொசிைியை ைொநேஷ நகொபகுமொை, நிறுவன இயககுனை, இனடைநநஷனல தசனடை பொை திநயொதைடடிகை சயினசஸ (ICTS), தபஙகளூரு, இமமுயறசசியின முககியததுவததுவம பறறி கூறுவதொவது, ' விஞஞொன ைதியொன COVID-19 குறிதத தகவலகறை ஆைொயநது முறறயொக மககளுககு தசனறறடய தசயவது இமமுயறசசியின நநொககம '. நமலும இது குறிதத அவை கூறுறகயில, இவவுைைடககம முககியமொக தபொது மககளுககொகவும, அறிவியல ஆைவலைகளுககொகவும உருவொககபபடும எனறு சுடடிக கொடடினொை. 

நநஷனல தசனடை பொை பநயொதலொஜிககல சயினசஸ (NCBS) ஆைொயசசியகம றவைஸ நபொனற நுணகிருமிகை முதல நொம வொழும சுறறுசசூழல வறை 
அறனதறதயும பறறி ஆைொயவதறகொன அறிவும ஆறறலும தபறறிருககிறது எனறு அநநிறுவனததின இயககுனை நபைொசிைியை சததியஜித நமயை வலியுறுததுகிறொை. நமலும அவை, இநத தநருககடியொன COVID-19 சூழலில, நிறலறமயின முழுறமயொன கணநணொடடதறத புைிநது தகொைவதறகும மறறும இநத தநருககடிககு தபொருததமொன தீைவு கொணபதறகும அறிவியல உலகதறத பறறிய நம ஆழநத புைிதறல உபநயொகிபபது மிகவும அவசியம எனறொை. 

முமறபயில TIFR நிறுவனததின 'சொய அணட றவ?' எனற அறிவியல ததொடைபு முயறசிறய முனனடததிச தசலலும நபைொசியை அைனொப படடொசசொையொ COVID-19 தகவலகை குறிதது கூறுறகயில, தவறொன தசயதிகை பைவுவறத தவிைகக விஞஞொன பூைவமொக உறுதி தசயயபபடட தகவலகைின நதறவறயயும, முககியததுவதறதயும சுடடிக கொடடினொை. நமலும, தறநபொறதய சூழநிறல நமககு உணைததுவது யொததனில விஞஞொன பூைவமொன ஆைொயசசிகறை புறககணிததல பருவநிறல மொறறம நபொல உலகைவில தபரும பொதிபறப உணடொககும எனறு அவை கூறினொை. இவறறற மனதில றவதது, இநதியொவில உைை விஞஞொனிகைின முயறசிநயொடு பல இநதிய தமொழிகைில நகொவிடகியொன இறணயதைம ததொடஙகபபடடது. 

இநத ததொறறுநநொய உலக நொடுகை எலலொவறறுககும பைவுவதொல, விஞஞொன துறறறயச சொைநத அறனவரும ஒனறு கூடி இறத தடுகக வழிகை கணடறிய நவணடும எனறு நபைொசிைியை V சநதிைநசகை, இயககுனை, TIFR - றைததைொபொத, கூறியுைைொை. இமமுயறசிறய நநொககி, TIFR - றைததைொபொத விஞஞொனிகை இதை TIFR அறமபபுககுகநைொடு இறணநது தசயலபடுகினறனை. 

நைொமி பொபொ தசனடை பொை சயினஸ எடுநகஷன (HBSC), முமறப மறறும நகொவிடகியொன முயறசியில ஈடுபடடுைை பிற நிறுவனஙகை, அறிவியல ஆைொயசசி மறறும ததொடைபு என பலநவறு திறனகை தகொணடறவ எனகிறொை அநநிறுவனததின இயககுனை நபைொசிைியை K சுபைமணியம. இநத ஒருஙகிறணநத முயறசியின மூலமொக உணறமயொன தகவலகறை தபொதுமககளுககும, ததொறறுநநொறய தடுகக முயலநவொருககும தகொணடு நசைகக முடியும எனறு கூறுகிறொை. நமலும அவை, நம இநதிய குடிமககைின நிறலறமறய மனதில தகொணடு இநநநொய குறிதத விஞஞொன தகவலகை யொவும அறனதது தைபபடட மககளுககும சைியொன முறறயில தசனறறடயுமொறு தசயவது மிகவும அவசியம எனறு வலியுறுததுகிறொை. 

நபைொசியை அநமொல டிநக, திநயொதைடடிகை பிசிகஸ துறற, TIFR, நகொவிடகியொன இறணயதைததின நதறவறய சுடடிககொடடுறகயில, COVID- 19 எநதொ ஒருவறகயில அறனவறையும தொககுவதொல இநத ததொறறுககு எதிைொன நபொைொடடம மருததுவ மறறும சமூக அைவில இருககும எனறொை. இதனொல COVID-19 குறிதத உணறமயொன தகவல அறனதது தமொழியினருககும புைியும வறகயில அறமய நவணடும. ததொடைநது, நகொவிடகியொன மககைின நலதறத மனதில தகொணடு COVID-19 குறிதத தகவலகறை அறனதது தமொழியினருககும புைியும வறகயில தகொணடு நசைகக முயறசிகறை எடுககும எனறொை. 
இநதியொ பநயொசயினஸ நிைவொக இயககுனை Dr ஸமிதொ தேயின நகொவிடகியொன பறறி கூறுறகயில, இததைததில உைை தகவல அறனததும குறிபபிடட துறறயில பணியொறறும ஆைொசசியொைைகைொநலொ அலலது இறணயததில உைை சைியொன தகவலகறை தகொணநடொ உருவொககபபடும எனறொை. இநதியொ பநயொசயினஸ அதன வொசிபபொைைகளுககு எபநபொதும சமீபததிய மறறும சுவொைஸயமொன தசயதிகறை அதன இறணயதைம மூலம தகொடுததுகதகொணடிருககிறது. நமலும, நகொவிடகியொன முயறசியில ஈடுபடடுைை நிறுவனஙகளுை ஒனறொன இநநிறுவனம இநத தநருககடியொன சூழநிறலயில அதன வொசிபபொைைகளுககு முயனற வறை சைியொன தகலவலகறை தகொணடு நசைகக முயலும எனறு கூறினொை. 

இநதியன இனஸடிடியூட ஆப சயினஸ - இன தகவல துறறறயச நசைநத நபைொசிைியை தகௌஷல வைமொ இது பறறி கூறுறகயில, நகொவிடகியொன இசசூழலுகநகறப உருவொககபபடட தைம எனறும இததைம COVID-19 குறிதத நமபகமொன தகவல கருவூலமொக இருககும எனறு முடிககிறொை. 
தறநபொறதய தநருககடியொன சூழலில விஞஞொனிகைின பஙகு குறிதது நபைொசிைியை ைொநேஷ நகொபகுமொை கூறுறகயில, விஞஞொனிகை இதததொறறுநநொறய குணபபடுதததும மருநதுகை மறறும தடுபபூசிகளுககொன நதடலிலும அறிவியல குறிதத தகொைறக நடவடிகறககைிலும முககிய பஙகு வகிககிறொைகை எனறு வலியுறுததினொை. இதிலிருககும அடிபபறட கொைணஙகைின முககியததுவதறத தபொது மககளுககு தகொணடு நசைபபது விஞஞொனிகைின தபொறுபபொகும. இநத நகொவிடகியொன முயறசி விஞஞொனிகறையும TIFR மறறும அநதொடு இறணநத நிறுவஙகறையும இறணதது ஒரு தொககதறத உணடு பணணககூடிய மனறமொக திகழகிறது. 
நகொவிடகியொன இறணயதைததில குறுநதகவல வீடிநயொககை, நபொஸடைகை மறறும தகவலவறைபடஙகை, அடிககடி நகடகபபடும நகைவிகை, தபொயயொன தகவலகை மறறும கடடுறைகை இறவ யொவும பல இநதிய தமொழிகைில தமொழிதபயைககபபடுகினறது. நமலும பல தகவலகளுககு தயவுதசயது இநத இறணயதைதறத பொைறவயிடுக. 
இறணயதைம : https://covid-gyan.in (https://covid-gyan.in
12 தமொழிகைில விடிநயொககை: https://covid-gyan.in/videos (https://covid - gyan.in/videos) 
மினனஞசல: contact@covid-gyan.in (mailto:contact@covid-gyan.in