ஏமாற்று வாதங்கள்: இந்தியர்களுக்கு இயல்பாகவே கொரோனா வைரஸுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளது

https://indscicov.in/ தயாரித்த இந்த விளக்கப்படம் முதலில் இந்தச் சுட்டியில் காணப்பட்டது: https://indscicov.in/for-public/busting-hoaxes/. அதை எங்கள் இணையதளத்தில் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கியமைக்கு நன்றி.