கொரோனா வைரஸுக்கு ஏன் இன்னும் நோயெதிர்ப்பு ஊசி (வாக்ஸீன்) கண்டுபிடிக்கப் படவில்லை?

https://indscicov.in/ தயாரித்த இந்த விளக்கப்படம் முதலில் இந்தச் சுட்டியில் காணப்பட்டது: https://indscicov.in/for-public/busting-hoaxes/. அதை எங்கள் இணையதளத்தில் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கியமைக்கு நன்றி.