கோவிட்-19 (COVID-19) சோதனைகளின் ஒப்பீடு

பொதுவாகப் பயன்படுத்தும் COVID-19 சோதனைகளின் நெருக்கமான பார்வை. வழங்கியவர் மீனா காரத்மல் (HBCSE, TIFR).