ఇంటికే పరిమితమవడం ఎందుకు 01

అంటువ్యాధి వ్యాపించకుండా ఉండాలంటే ఎవరి ఇంట్లో వారు ఉంటే ఉన్న రోగులకు సరైన చికిత్స అందించగలం.