ఇంటికే పరిమితమవడం ఎందుకు? 02

మనం ఎప్పటిలాగా ఉంటే వ్యాధి త్వరగా వ్యాపిస్తుంది, అందుకే ఇంటికే పరిమితమవడం మంచిది.