వేసవి కాలంలో వైరస్ ప్రభావం తగ్గుతుందా?

వేసవి కాలంలో వైరస్ ప్రభావం తగ్గుతుందా? తగ్గచ్చు, కానీ ప్రభావం పరిమితంగా ఉంటుంది. ఇతరులకు దూరంగా ఉండటమే అన్నిటికంటే మంచిది.
High temperature and high humidity may decrease the rate of transmission of the coronavirus. However, the contribution of these weather factors to reducing transmission is minimal. Social distancing and good (hand and respiratory) hygiene are major factors that reduce transmission! Medical professionals and scientists are working to make effective drugs and vaccines to curb the virus.
  • Sajadi et al., Humidity and Latitude Analysis to Predict Potential Spread and Seasonality for COVID-19, SSRN (March 5, 2020).
  • Oliveiros et al., Role of temperature and humidity in the modulation of the doubling time of COVID-19 cases, medRxiv 2020.03.05.20031872
  • Li et al., Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2), Science (Mar 16, 2020)