సంక్షిప్తంగా

కరోనా వైరస్ ఎక్కడినుంచి వచ్చింది? ఎలా వ్యాపిస్తుంది?ఈ మహమ్మారి భవిష్యత్తు ఏమిటి? మనం ఏమి చెయ్యగలం?

Where did the COVID-19 originate from?

The evolution of the novel coronavirus is complex. It might have jumped hosts from bats to humans, but also carries genetic material from a coronavirus from an animal called the pangolin. This is only one example of infections moving from animals to humans, and re-emphasises the importance of “one-health”, which aims to achieve “optimal health outcomes recognizing the interconnection between people, animals, plants, and their shared environment”.
  • Li et al., Emergence of SARS-CoV-2 through Recombination and Strong Purifying Selection, bioRxiv (2020)
  • Weston and Frieman, COVID-19: Knowns, Unknowns, and Questions, mSphere (2020)
  • Bhatia, Need for integrated surveillance at human-animal interface for rapid detection & response to emerging coronavirus infections using One Health approach, IJMR (2020)
  • One Health Basics, CDC